Contact

 

Contact information

The 20th National Electrochemistry Meeting (China)


Contact Information

 

Yougen,Tang(General director​

TEL:13607315350

Hongtao,Liu(Academics

TEL:15084820484 

Haiyan,Wang(Registration

TEL:18684957208

Shihong,Liu(Network

TEL:15116119780

Kai,Han(Accommodation​

TEL:13487570630

Zhen,He(Repast

TEL:13574857624

Kaiyu,Liu(Traffic​

TEL:13548590751

Zhiguang,Peng(Logistics

TEL:13170406770

Dan,Sun(Place

TEL:15116381260 

Yaohua,Yi(Sponsor

TEL:18975251928 

 

Meeting mailbox

newpower@csu.edu.cn